Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 9/2015 Data: 13/05/2015

Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 maja 2015 r. otrzymała zawiadomienia od Panów: Piotra Wiśniewskiego, Leszka Wiśniewskiego oraz Marcina Wróbla o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta i pełnienia w niej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., które zwołano na dzień 5 czerwca 2015 r.

Pan Piotr Wiśniewski, Pan Leszek Wiśniewski oraz Pan Marcin Wróbel nie podali powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu