Rezygnacja Prezesa Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Numer: ESPI 21/2019 Data: 08/11/2019

Data sporządzenia raportu:

8 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

  • 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Temat raportu:

Rezygnacja Prezesa Zarządu

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Leszek Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r. Powodem rezygnacji są prawdopodobne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki oraz zmiana strategii działalności Spółki na kolejne lata, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2019. Zmiana strategii działalności Spółki wymaga znaczącego przeorientowania dotychczasowego funkcjonowania Spółki oraz zwiększonego zaangażowania czasowego w nowe projekty.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki