Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 7/2016 Data: 16/03/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. _”Spółka”_ informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację od trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Adama Osińskiego, Pana Jarosława Grzechulskiego oraz Pana Przemysława Perki o złożeniu przez nich rezygnacji z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień otwarcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jednak nie później niż do 45 dni od dnia złożenia ww. rezygnacji.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu