Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 2/2019 Data: 08/03/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Prezes Zarządu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 marca 2019 roku powziął wiadomość o rezygnacji Pana Arkadiusza Sugiera z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. Pan Arkadiusz Sugier złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 7 marca 2019 roku nie podając powodów rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu