Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 2/2017 Data: 29/03/2017

Raport bieżący Nr ESPI 2/2017, 1 luty 2017

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. „Spółka” informuje, iż powziął informację o złożeniu w dniu dzisiejszym przez Panią Anitę Magdalenę Muskietorz rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna ze skutkiem natychmiastowym. Pani Magdalena Muskietorz jako przyczynę rezygnacji podała powody osobiste.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu