Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 30/2016 Data: 03/11/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. „Spółka” informuje, iż powziął informację o złożeniu w dniu dzisiejszym przez Panią Anitę Morawiecką rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Pani Anita Morawiecka złożyła rezygnację ze skutkiem natychmiastowym nie podając powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Kamil Łysik – Prezes Zarządu