Rejestracja zmian w statucie spółki

Rejestracja zmian w statucie spółki

Rejestracja zmian w statucie spółki

Numer: ESPI 21/2014 Data: 28/10/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wydane dnia 30 września 2014 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki. Zmiany zostały dokonane zgodnie z uchwałą numer 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku (raport bieżący EBI 35/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku). Zgodnie z treścią tej uchwały, zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu Par. 9 z indeksem górnym 2 o następującej treści:

Par 9 (indeks górny 2).
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 22.050.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w część prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru) związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent