Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Numer: ESPI 33/2019 Data: 05/12/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

  • 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Treść raportu:

Zarząd Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie danych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, powziął wiedzę, że w dniu 5 grudnia 2019 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, po wznowieniu jego obrad po drugiej przerwie, w dniu 13 listopada 2019 r., o podjęciu których Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Treść zmian Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zmiany Statutu dotyczą w szczególności zmiany nazwy Spółki z „Financial Assets Management Group S.A.” na „Polski Operator Energetyczny S.A.”. Sąd zarejestrował również zmianę przedmiotu przeważającej działalności Spółki z „działalności holdingów finansowych” na „dystrybucję energii elektrycznej”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki