Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

Numer: ESPI 7/2014 Data: 04/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 574/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na wniosek Emitenta, postanawia zarejestrować w dniu 27 czerwca 2014 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwa) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Emitenta z dnia 20 grudnia 2012 i zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz oznaczyć je kodem PLTHP0000045.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent