Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie

Numer: ESPI 9/2014 Data: 22/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 21.07.br. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 2.216.202 zł z kwoty 29.400.000 zł do kwoty 31.616.102 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji 2.216.102 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

W związku z dokonanym wpisem struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
a) 14.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł
b) 10.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł
c) 4.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł
d) 400.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł
e) 2.216.102 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi obecnie 31.616.102 głosów.

W związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał także rejestracji zmian w dotychczasowej treści statutu Spółki.

Poniżej wskazanie dokonanej zmiany.

Było:
㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.400.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Jest:
㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote) i dzieli się na 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Tele-Polska Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Postanowienie o zmianie Statutu Spółki, w tym o podwyższeniu kapitału zakładowego jest nieprawomocne.

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny jednolity tekst Statutu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: