Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki

Numer: EBI 15/2009 Data: 22/12/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 grudnia 2009 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 29.000.000,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) zł do kwoty 29.400.000,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) zł w drodze emisji 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) zł każda.

Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Tele-Polska Holding S.A. w kwocie 29.400.000,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) zł dzieli się na 29.400.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) zł każda, w tym:
1. 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2. 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3. 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Tele-Polska Holding S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 29.400.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) głosów.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: