Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w KDPW

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w KDPW

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w KDPW

Numer: ESPI 16/2014 Data: 18/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę nr 722/14 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 18.08.2014 r. na podstawie której Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w KDPW 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Spółki nr 1 z dnia 20 grudnia 2012 i zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz nadać im kod PLTHP0000011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLTHP0000011. Zgodnie z treścią uchwały, zarejestrowanie ww. akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLTHP0000045 w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o której mowa wyżej, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent