Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

Numer: ESPI Data: 29/02/2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLN
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-12
2015201420152014
Przychody łącznie całkowite166 747264 87139 84663 226
Przychody ze sprzedaży138 797250 39033 16759 770
Koszty działalności operacyjnej-149 912-247 532-35 823-59 087
Amortyzacja-4 293-9 051-1 026-2 161
Zysk/ (strata) ze sprzedaży-11 1152 858-2 656682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 72211 7711 8452 810
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem5 82712 2081 3922 914
Zysk/(strata) netto4 71010 0981 1262 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 09815 051-1 4573 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 808-20 965-1 388-5 004
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 0278 3232 3961 987
Aktywa trwałe28 50350 1676 68811 770
Aktywa obrotowe108 632104 60225 49124 541
Pożyczki udzielone długoterminowe472499111117
Pożyczki udzielone krótkoterminowe13 9789 6453 2802 263
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe54 08970 70012 69216 587
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 27712 1562 4122 852
Kapitał własny69 10464 32516 21615 092
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe8 83016 7172 0723 922
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe59 20173 72713 89217 297
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)2,192,120,510,50
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,150,330,040,08
Liczba akcji na dzień bilansowy31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102
Średnia ważona liczba akcji31 616 10230 395 72831 616 10230 395 728