Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

Numer: ESPI Data: 13/05/2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco1 kwartał(y) narastająco
okres od 01-01 do 31-03okres od 01-01 do 31-03
2016201520162015
Przychody łącznie całkowite25 69957 8105 90013 934
Przychody ze sprzedaży17 02453 8073 90812 969
Koszty działalności operacyjnej-19 689-54 243-4 520-13 074
Amortyzacja-1 142-959-262-231
Zysk/ (strata) ze sprzedaży-2 665-436-612-105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 1632 0851 185503
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-15 4423 072-3 545740
Zysk/(strata) netto-15 5632 440-3 573588
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 322-7 2851 451-1 756
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 173-904-958-218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 2185 458-5091 316
Aktywa trwałe8 25650 0441 93412 239
Aktywa obrotowe90 84988 51821 28421 648
Pożyczki udzielone długoterminowe465505109124
Pożyczki udzielone krótkoterminowe8 7739 7222 0552 378
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe61 76062 24714 46915 223
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 8799 4252 3142 305
Kapitał własny43 73366 76510 24616 328
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe7 81916 7171 8324 088
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe47 55355 08011 14113 470
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)1,382,110,320,52
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,490,08-0,110,02
Liczba akcji na dzień bilansowy31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102
Średnia ważona liczba akcji31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102

Pliki do pobrania: