Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

Numer: ESPI 14/2018 Data: 20/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 marca 2018 roku działając na podstawie § 20 ust. 2/ Statutu Spółki oraz § 3 ust. 2 pkt 6) Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2017 roku oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2018 roku wznowionego po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki tekst jednolity statutu ma moc obowiązującą z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana przez Spółkę w formie odrębnego raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie.

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki

 

Pliki do pobrania: