Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Numer: ESPI 20/2019 Data: 08/11/2019

Data sporządzenia raportu:

8 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Treść raportu:

Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, w szczególności trudności w obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. informuje o opracowaniu oraz przyjęciu nowej strategii działalności i rozwoju Spółki. Wysoka konkurencyjność obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła podjęcie działań prowadzących do dywersyfikacji działalności i eksploracji nowych obszarów biznesowych. W ramach podjętych działań, zmierzających do wypracowania nowej strategii działalności, Zarząd Spółki postanowił oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach – sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz w perspektywie długoterminowej, Spółka wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Spółka przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup zarówno podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym, jak i operatora telekomunikacyjnego.

Szczegóły nowej strategii działalności i rozwoju Spółki przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: