Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.

Numer: ESPI 18/2019 Data: 30/10/2019

Data sporządzenia raportu:

30 października 2019 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., odbywającego się w dniu 30 października 2019 roku, oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2019 roku, postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 listopada 2019 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przed ogłoszeniem przerwy w jego obradach. Podczas dotychczasowych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: