Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku

Numer: ESPI 6/2018 Data: 06/02/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 16:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jego uczestnicy jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 marca 2018 roku.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: