Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2012 r.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2012 r.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2012 r.

Numer: EBI 28/2012 Data: 08/10/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową TPH (GK TPH) w roku 2012 następujących skonsolidowanych wyników finansowych:
-Przychody netto ze sprzedaży: 191,9 mln zł
-Wartość wskaźnika EBITDA: 12,2 mln zł
-Zysk netto: 4,9 mln zł

Oznacza to zmianę w/w wyników w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odpowiednio dla:
-Przychody netto ze sprzedaży: +22,8%
-Wartość wskaźnika EBITDA: +88,9%
-Zysk netto: +74,7 %

Podstawy i istotne założenia do prognozy:
-Prognoza wyników finansowych GK TPH na rok 2012 uwzględnia dotychczas osiągnięte wyniki finansowe, potencjał zawartych w poprzednich okresach umów z abonentami i klientami spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na podstawie umów planowanych do pozyskania i realizacji jeszcze w 2012 roku.
-W prognozie wyników finansowych założono, że do końca roku 2012 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym GK TPH prowadzi działalność. Na potrzeby prognozy ustalono, iż kursy walut będą stałe, jak również stopy procentowe będą stałe w całym okresie prognozy.
-W założeniach nie uwzględniono wpływu na prognozowane wyniki finansowe potencjalnej akwizycji na rynku telekomunikacyjnym, która może wydarzyć się w terminie do końca br.
-Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta, jednakże z uwagi na fakt dążenia Emitenta do zmiany platformy notowań z alternatywnego rynku NewConnect na rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych będzie w najbliższej przyszłości poddana badaniu przez biegłego rewidenta.

Sposób monitorowania oraz okresy w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz:
-Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. W przypadku konieczności aktualizacji prognozy wyników finansowych na 2012 rok, zostanie ona przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie do dwóch tygodni po dniu publikacji kolejnego skonsolidowanego okresowego raportu kwartalnego Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \\\\\\\”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\\\\\\\”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent