Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Numer: EBI 33/2012 Data: 20/11/2012

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o postanowieniu wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wykreśleniu z rejestru, zastawu w postaci 1.805.141 (jeden milion osiemset pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) szt. akcji Emitenta należących do W Investments Ltd.

Emitent informował o podpisanych przez ww. akcjonariusza umowach zastawu raportami EBI nr 32/2011 z 30.09.br oraz EBI nr 27/2012 z 11.09.br. W świetle powziętej informacji, przedmiotem zastawu pozostaje 3.775.702 szt. akcji Emitenta należących do akcjonariusza W Investments Ltd.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent