Powołanie osoby zarządzającej

Powołanie osoby zarządzającej

Powołanie osoby zarządzającej

Numer: ESPI 01/2020 Data: 03/01/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

  • 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Temat raportu:
Powołanie osoby zarządzającej
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, działając na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 w zw. z § 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Piotra Ziętka, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
Pan Piotr Ziętek ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W latach 2007-2015 był współwłaścicielem agencji reklamowej City Media Poland Sp. z o.o. Pan Piotr Ziętek posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej.
Pan Piotr Ziętek pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., która, w związku z dokonanym połączeniem Spółki ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym 37/2019, jest spółką zależną Spółki. Pan Piotr Ziętek pełni ponadto funkcję Prezesa Zarządu spółki Flexcom Sp. z o.o., która, w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym 37/2019, jest spółką zależną Spółki. Pan Piotr Ziętek pełni również funkcję Prezesa Zarządu w wielu innych spółkach, w tym, m.in. w spółce Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o.
Pan Piotr Ziętek nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, za wyjątkiem działalności jako Prezes Zarządu spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., której 100 % udziałów należy do Spółki.
Pan Piotr Ziętek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki