Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A.

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A.

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A.

Numer: ESPI 9/2018 Data: 12/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, to jest od dnia 12 marca 2018 roku, powołało osobę nadzorującą – członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Arkadiusza Norberta Sugiera, powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w związku z brakiem przekazania przez nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje, oraz do publicznej wiadomości, Zarząd Spółki informuje, że wszystkie powyższe informacje, dane oraz oświadczenia zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po ich przekazaniu Spółce przez nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki