Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 13/2019 Data: 25/07/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 5 ust. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, tj. od dnia 25 lipca 2019 roku, powołało osobę nadzorującą – członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Robert Wojciech Radoszewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Robert Wojciech Radoszewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. Przez 18 lat swojej kariery zawodowej pracował m.in. dla liderów branży logistyki w Polsce – DPD Polska i DHL Express. Pan Robert Radoszewski odpowiadał m.in. za kompleksowy rozwój biznesu nowo powstałej spółki DPD Strefa Paczki na obszarze całego kraju. Pełnił funkcję managera projektów operacyjnych, kierownika operacyjnego i kierownika ds. transportu kurierskiego. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki jest specjalistą w zakresie tworzenia i zarządzania skomplikowanym łańcuchem dostaw i procedur w logistyce.

Pan Robert Wojciech Radoszewski poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki