Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji

Numer: ESPI 4/2019 Data: 26/03/2019

Podstawa prawna raportu:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji

Treść raportu:

Spółka Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, tj. w drodze kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2019 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

– Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

– Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej;

– Pani Paulina Wolnicka – Kawka – Członek Rady Nadzorczej;

– Pani Justyna Lukoszek (Budzyńska) – Członek Rady Nadzorczej;

– Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pełnił także funkcję prokurenta Spółki oraz funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił także funkcje w:

– BMT SPORT sp. z o.o. – stanowisko: Prezes Zarządu;

– YAWAL S.A. – stanowisko: Główny Specjalista d.s. Finansowych;

– Investor Relationship Manager GAMMA sp. z o.o. – stanowisko: Prezes Zarządu;

– PAGED – WEFEM S.A. – stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy;

– FON S.A. – stanowisko: Prezes Zarządu.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe:

– Politechnika Częstochowska – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania;

– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – podyplomowe studia MBA.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej