Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji

Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji

Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji

Numer: ESPI 11/2015 Data: 19/05/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwa zawiadomienia przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem, przesłanym przez Piotra Wiśniewskiego, jego pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmienił się z 46,4901% do 0%. Zmiana ta nastąpiła w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki PJW Holdings Limited posiadającej akcje W Investments S.A. (która jest bezpośrednio akcjonariuszem Spółki), w wyniku czego Piotr Wiśniewski nie jest już podmiotem dominującym wobec PJW Holdings Limited, w związku z czym nie posiada pośrednio akcji Spółki.

Nowo wyemitowane udziały w spółce PJW Holdings Limited zostały objęte przez fundację rodziny Wiśniewskich W Family Foundation z siedzibą w Sliema w Republice Maltańskiej. W wyniku objęcia tych udziałów W Family Foundation stała się podmiotem dominującym wobec PJW Holdings Limited.

Zgodnie z treścią drugiego z przekazanych Spółce w dniu dzisiejszym zawiadomień, PJW Holdings Limited, podmiot dominujący nad PJW Holdings Limited – fundacja rodziny Wiśniewskich W Family Foundation oraz W Investments S.A. – znaczący akcjonariusz Spółki posiadający bezpośrednio 46,4901% głosów w Spółce – zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest prowadzenie trwałej polityki wobec Spółki.

Jednocześnie członkowie porozumienia przekazali informację o zwiększeniu pośrednio przez członków porozumienia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce z 0% do 46,4901%. Członkowie porozumienia poinformowali jednocześnie, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają pośrednio zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień zawarta jest w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: