Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Numer: ESPI 14/2021 Data: 28/06/2021

Data sporządzenia raportu:

28 czerwiec 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 28 czerwca 2021 r., podjął w formie aktu notarialnego uchwałę o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowy Spółki z dotychczasowej wysokości 37 884 356 (trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych do wysokości 47 540 146 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych, tj. o 9 655 790 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję 50 030 (pięćdziesięciu tysięcy trzydziestu) nowych akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 50 030 (pięćdziesięciu tysięcy trzydziestu)  o wartości nominalnej 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 9 655 790 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych („Akcje”).

Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. Akcje zostaną zaoferowane wybranym przez zarząd Spółki sześciu inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1 rady nadzorczej Spółki z 10 maja 2021 r. Umowy o objęciu Akcji zostaną zawarte nie później niż 30 czerwca 2021 r.
Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) złote, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 2 rady nadzorczej Spółki z 10 maja 2021 r. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne, przy czym płatne także przez potrącenie.
Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od:

  1. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez walne zgromadzenie spółki, włącznie z tym dniem – pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym
  2. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez walne zgromadzenie Spółki – pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 93 statutu Spółki zarząd, za zgodą rady nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 z 4 maja 2021 r., oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu Spółki z 4 maja 2021 r. uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, a także proponowaną cenę emisyjną Akcji, w interesie Spółki, pozbawił się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.

Zarząd Spółki postanowił się o ubieganiu przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji.

W związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje będą podlegały dematerializacji.

Zarząd wyraził zgodę na:

  1. przeprowadzenie subskrypcji prywatnej Akcji, w tym złożenie ofert objęcia Akcji oraz ustalenie brzmienia i zawarcie umów objęcia Akcji, jak również ustalenie szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej,
  2. podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
  3. podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, w tym do zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Zarząd Spółki postanowił poinformować o podjętej uchwale z uwagi na to, iż skutkiem uchwały będzie znacząca zmiana struktury akcjonariatu Spółki oraz znacząca konwersja zobowiązań Spółki na kapitał zakładowy.

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki