Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Numer: ESPI 25/2018 Data: 28/08/2018

Data sporządzenia raportu:

28 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Tytuł:

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A informuje o podjęciu w dniu 28 sierpnia 2018 roku uchwały w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką ADM Factory Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”), której wszystkie udziały Spółka Przejmująca nabyła w dniu wczorajszym.

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, tj. bez pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne i bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. stwierdza, iż podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory Sp. z o.o. pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno–organizacyjnych.

Mając na uwadze, iż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, nie zachodzi konieczność dokonywania nowej emisji akcji, co pozwoli na zachowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na dotychczasowym poziomie (31 616 102 zł, który składa się ze 163 814 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 193 zł każda).

W planowanym połączeniu udział biorą:

1. Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565, posiadająca NIP: 5262725362 oraz REGON: 015529329, kapitał zakładowy w wysokości 31 616 102 zł (opłacony w całości)

Financial Assets Management Group S.A. jest spółką, której podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie innymi spółkami, kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości, planowanie i realizacja strategii, organizacja finansowania rozwojowych projektów, nadzór nad realizowanymi inwestycjami oraz zadania związane z administracją tymi podmiotami.

2. ADM Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000589793, posiadająca NIP: 1132899469, REGON: 363197719, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł.

ADM Factory Sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości oraz na rynku finansowym. Działanie to polega na udzielaniu finansowania dłużnego, zakupie nieruchomości w celu prowadzenia inwestycji budowalnych lub dalszej odsprzedaży projektów deweloperskich.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki