Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Numer: ESPI 26/2018 Data: 31/08/2018

Data sporządzenia raportu:

31 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat raportu:

Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o., zarząd Financial Assets Management Group S.A niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami, uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 31 sierpnia 2018 roku (dalej: „Plan Połączenia”). Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej). Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą, będącą spółką publiczną, swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 k.s.h., tj.:

a) Plan Połączenia nie zawiera

i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);

ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);

iii) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt ii uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);

b) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.);

c) nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii (art. 502 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: