Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Numer: ESPI 30/2019 Data: 15/11/2019

Data sporządzenia raportu:

15 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019, z dnia 15 listopada 2019 roku, informującego o uzgodnieniu Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Spółka Przejmująca”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 504 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000302668) („Spółka Przejmowana”).

Zgodnie z uzgodnionym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, to jest Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Plan Połączenia zostanie w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.famgsa.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, i pozostanie dostępny na niej, stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, aż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niedostępnymi na stronie internetowej Spółki, począwszy od najbliższego dnia roboczego, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w jej siedzibie, w Warszawie, pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9:30 do 16:30. W celu ułatwienia oraz przyspieszenia obsługi sugerujemy Akcjonariuszom uprzednie umówienie terminu przeglądania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się ze Spółką poprzez adres e-mail: inwestor@famgsa.pl.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki