Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 42/2020 Data: 03/12/2020

Data sporządzenia raportu:

3 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 3 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 1 grudnia 2020 r. WHEEL FINANCE Spółka Akcyjna (dalej Sprzedający) podpisała z Venuer Immobilier SA spółka prawnie zarejestrowana w Szwajcarii, umowę sprzedaży akcji w wyniku której zbyła łącznie 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki.

Sprzedający posiadał łącznie 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących 26,94 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na skutek transakcji Sprzedający nie ma żadnego udziału w strukturze akcjonariatu Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu