Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 12/2022 Data: 14/02/2022

Data sporządzenia raportu:

14 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 11 lutego 2022 r. Flota 1 Sp. z o.o. powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 32 478 akcji serii B Spółki. W ramach podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Flota1 Sp. z o.o. objęła i posiada 19 200 akcji serii B Spółki.

Przed zarejestrowanie 19 200 akcji serii B Flota 1 Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej, Flota 1 Sp. z o.o. posiada łącznie 19 200 akcji Spółki, stanowiące 9,78 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 19 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki