Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 11/2022 Data: 14/02/2022

Data sporządzenia raportu:

14 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 11 lutego 2022 r. Petralink Sp. z o.o. w likwidacji powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 32 478 akcji serii B Spółki. W ramach podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Petralink Sp. z o.o. w likwidacji objęła i posiada 10 700 akcji serii B Spółki.

Przed zarejestrowanie 10 700 akcji serii B Petralink Sp. z o.o. w likwidacji nie posiadała akcji Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej, Petralink Sp. z o.o. w likwidacji posiada łącznie 10 700 akcji Spółki, stanowiące 5,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 10 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki