Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 8/2021 Data: 25/02/2021

Data sporządzenia raportu:

25 lutego 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Baltic Bridge Spółka Akcyjna (dalej Sprzedający) poinformowała Spółkę, iż zbyła 8.000 (osiem tysięcy) akcji Spółki.

Sprzedający posiadał łącznie 15.479 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 9,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 15.479 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na skutek transakcji Sprzedający posiada aktualnie 7.479 akcji Spółki stanowiących 4,57 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 7.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu