Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Numer: ESPI 45/2020 Data: 17/12/2020

Data sporządzenia raportu:

17 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2020 r. – w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od akcjonariusza Venuer Immobilier SA  spółki prawnie zarejestrowanej w Szwajcarii (dalej jako „Zawiadamiający”) zawierającego informację o pośrednim nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej jako „Zawiadomienie”). Podstawą Zawiadomienia jest zawarcie w dniu 9 grudnia 2020 r. umowy sprzedaży 8.000 akcji Spółki (dalej jako „Transakcja”) pomiędzy Baltic Bridge S.A. a Noble Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zamawiający jest zaś podmiotem dominującym wobec Noble Capital Sp. z o.o.

Zgodnie z Zawiadomieniem, Venuer Immobilier SA przed dokonaniem Transakcji posiadał bezpośrednio łącznie 44.130 akcji Spółki, stanowiących 26,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 44.130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,94% ogólnej liczny głosów.

Z informacji zawartej w Zawiadomieniu wynika również, że przed nabyciem pakietu 8.000 akcji Spółki, Noble Capital Sp. z o.o. posiadała 121 akcji Spółki. Wobec powyższego Noble Capital Sp. z o.o. posiada obecnie łącznie 8.121 akcji Spółki.

W wyniku dokonanej Transakcji, Zawiadamiający aktualnie posiada samodzielnie 44.130 akcji Spółki, stanowiące 26,94 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 44.130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez Noble Capital Sp. z o.o., Zawiadamiający posiada dodatkowo 8.121 akcji Spółki. Tym samym zawiadamiający posiada sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 52.251 akcji Spółki, stanowiących 31,90 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 52.251 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu