Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 43/2020 Data: 03/12/2020

Data sporządzenia raportu:

3 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 3 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 1 grudnia 2020 r. Venuer Immobilier SA spółka prawnie zarejestrowana w Szwajcarii (dalej Nabywca) podpisała z WHEEL FINANCE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę sprzedaży akcji w wyniku której nabyła łącznie 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki. Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Nabywca nie posiadał akcji Spółki.

Aktualnie, to jest po podpisaniu umowy sprzedaży akcji, Nabywca posiada łącznie 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji Spółki, stanowiące 26,94 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści)  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu