Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 23/2022 Data: 21/06/2022

Data sporządzenia raportu:

21 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 15 czerwca 2022 r. RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr zawarła umowę sprzedaży 8 000 akcji serii A Spółki.

W dniu 15 czerwca 2022 r. RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr sprzedała 100 % udziałów w spółkach:

  1. Nustore Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, która posiadała 328 akcji Spółki serii B,
  2. New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, która posiadała 2 000 akcji Spółki serii B,
  3. Petralink z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, która posiadała 10 700 akcji Spółki serii B.

Przed zdarzeniami opisanymi powyżej RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadała samodzielnie 8 000 akcji Spółki serii A, stanowiących 4,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 8 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Natomiast pośrednio RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadała dodatkowo:

  1. 328 akcji serii B Spółki poprzez spółkę Nustore Sp. z o.o. w likwidacji, której była 100 % udziałowcem,
  2. 2 000 akcji serii B Spółki poprzez spółkę New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji, której była 100 % udziałowcem,
  3. 10 700 akcji serii B Spółki poprzez spółkę Petralink Sp. z o.o. w likwidacji, której była 100 % udziałowcem.

Tym samym RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadała sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 21 028 akcji Spółki, stanowiących 10,71 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 21 028 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniach opisanych powyżej, RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki