Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2016 r.

Numer: ESPI 17/2016 Data: 01/05/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 maja 2016 r., na godzinę 9.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej: Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., ul. Nowogrodzka 10 lok.13, 00-511 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: art. 4021 KSH.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: