Odwołanie prognoz finansowych

Odwołanie prognoz finansowych

Odwołanie prognoz finansowych

Numer: ESPI 3/2016 Data: 08/01/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2016 r. podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. na rok 2015, przekazanych do publicznej wiadomości raportem EBI nr 15/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., skorygowanych raportami EBI nr 21/2013 z dnia 21 października 2013 r. oraz ESPI 39/2015 z dnia 29 sierpnia 2015 r. Decyzja o odwołaniu prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. na rok 2015 jest następstwem:

a) Zrealizowania straty na transakcji sprzedaży nieruchomości, o której Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 8 stycznia 2016 r. nr 1/2016, której wpływ na prognozowany wynik netto znacząco przekroczył wartość 10% prognozowanej wartości.
b) Powzięciu informacji o realizacji niższych przychodów z działalności hurtowej odnotowanych za 10 miesięcy 2015 r. znacząco przekraczających wartość 10% prognozowanej wartości.

W związku z faktem, że ww. okoliczności mają wpływ na wszystkie prognozowane pozycje (tj. skonsolidowany wynik netto, wskaźnik EBITDA oraz przychody) Emitent uznał, iż nie jest wstanie określić i przekazać do publicznej wiadomości, wiarygodnych, skonsolidowanych prognozowanych wyników Grupy za 2015 rok i zdecydował się na odwołanie prognoz finansowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz §31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu