Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Numer: ESPI 20/2018 Data: 27/06/2018

Data sporządzenia raportu:

27 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 20 marca 2018 roku, informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku, odbierając postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 roku wraz z uzasadnieniem, powziął informację, że przyczyną rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców jedynie niektórych wnioskowanych przez Spółkę zmian Statutu, tj. z pominięciem zmian Statutu wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 roku, dotyczących m.in. ustanowienia kapitału docelowego i scalenia akcji Spółki, było oddalenie wniosku o zmianę wpisu w tym zakresie.

Spółka będzie analizować zasadność oddalenia przez sąd rejestrowy wniosku w powyższym zakresie. Sąd rejestrowy uznał bowiem, iż stosownie do art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), z zastrzeżeniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5 KSH, zgłoszenie zmiany Statutu do sądu rejestrowego nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie. Zdaniem sądu rejestrowego wnioskowane zmiany nie mieściły się przy tym w kategorii uchwał, o których mowa w art. 431 § 4 oraz art. 455 § 5 KSH, dla których ustanowiono dłuższy – sześciomiesięczny – termin na ich zgłoszenie sądowi rejestrowemu. Wątpliwości Spółki, co do zasadności częściowego oddalenia jej wniosku wynikają z faktu, że zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 roku, zostały zgłoszone przez Spółkę sądowi rejestrowemu przed upływem wskazanego powyżej trzymiesięcznego terminu na ich zgłoszenie, to jest w dniu 22 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki przekazuje jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 26 czerwca 2018 roku. Przedmiotowy tekst jednolity, stosownie do postanowień Statutu Spółki, wymaga jeszcze formalnego przyjęcia przez Radę Nadzorczą.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: