Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.

Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.

Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.

Numer: EBI 37/2012 Data: 29/11/2012

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 roku Emitent nabył od osoby fizycznej oraz osoby prawnej, łącznie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Polska Energia Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników ww. podmiotu. Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej 50 zł za każdy udział co łącznie stanowi 5.000 zł. Na dzień transakcji spółka Polska Energia Pro Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej, celem Emitenta było nabycie udziałów w spółce w ramach realizacji nowego przedsięwzięcia biznesowego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent