Nabycie aktywów znacznej wartości oraz zawarcie umowy kredytowej

Nabycie aktywów znacznej wartości oraz zawarcie umowy kredytowej

Nabycie aktywów znacznej wartości oraz zawarcie umowy kredytowej

Numer: EBI 33/2014 Data: 25/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. spółka zależna Emitenta: TelePolska Sp. z o.o. zawarła umowę z Platinum Project I Sp. z o.o. na podstawie której nabyła lokal o powierzchni 901,30 m2 na pierwszym piętrze w Rezydencji Naruszewicza przy ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa wraz z miejscami parkingowymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego za kwotę 8.821.465,22 zł netto, z czego 6.100.000,00 zł stanowi finansowanie dłużne, o czym niżej.

W związku z nabyciem ww. lokalu spółka zależna Emitenta TelePolska Sp. z o.o. w dniu 24 czerwca 2014 r. podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z Alior Bank S.A. na kwotę 6.100.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 r. Warunki kredytu zostały zawarte na zasadach rynkowych (WIBOR 3M+marża). Jako zabezpieczenie kredytu ustanowiono hipotekę umowną łączną do wysokości 9.150.000,00 zł, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 7.320.000,00 zł oraz poręczenia spółek zależnych Emitenta Tele-Polska Holding SA, E-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o., DID Sp. z o.o., Mail-Box Sp. z o.o. wraz z oświadczeniami o poddaniu się do egzekucji maksymalnie do dwukrotności kwoty kredytu.

Celem nabycia nieruchomości jest zapewnienie powierzchni biurowej grupie kapitałowej Emitenta w związku z dynamicznym rozwojem a w niedalekiej przyszłości także obniżenie kosztów operacyjnych poprzez przeniesienie części zasobów z dotychczasowej lokalizacji biurowej przy Al. Jerozolimskich 123A w Warszawie do przedmiotowego lokalu. Nabycie nieruchomości nie wpływa na prezentowane prognozy wyników finansowych za rok 2014 a cześć środków własnych nie pochodzi ze środków pochodzących z niedawnej emisji akcji serii E, których przeznaczenie pozostaje zgodne z zapisami Prospektu Emisyjnego Emitenta.

Postawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 oraz 2, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent