Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020

Numer: ESPI 8/2022 Data: 20/01/2022

Data sporządzenia raportu:

20 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że koryguje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020.
Informacja o zmianach w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie Emitenta zostało zatwierdzone przez Emitenta.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym lub skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze korekty.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: