Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018

Numer: ESPI 6/2019 Data: 30/04/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2018-31.12.2018 w ten sposób, że:

rozwinięty został punkt 7. Jednostkowego sprawozdania finansowego, pt. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej;

na stronie 31. jednostkowego sprawozdania finansowego, w pozycji: Składniki Spółki ADM Factory Sp. z o.o. przejęte w ramach połączenia – Aktywa obrotowe została wprowadzona korekta z wartości: 39.502 na 6.404.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że zostało również skorygowanie sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018, w ten sposób, że wyodrębnionooświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jako część II sprawozdania Zarządu z działalności oraz dodano dodatkowe informacje dot. zasad ładu korporacyjnego w Spółce, o których mowa w § 70 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w tym w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu, polityk, procedury wyboru, faktu zawarcia umowy oraz wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

W związku z powyższym Spółka przekaże skorygowany Raport roczny za okres 01.01.2018-31.12.2018 zawierający aktualne:

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.13.2018;

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018;

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki