Korekta faktur VAT wystawionych w 2022 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Korekta faktur VAT wystawionych w 2022 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Korekta faktur VAT wystawionych w 2022 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Numer: ESPI 5/2023 Data: 01/03/2023

Data sporządzenia raportu:

1 marca 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Korekta faktur VAT wystawionych w 2022 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym, w związku z postanowieniami ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie  wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. z dnia 27 października 2022 r. (dalej Ustawa) Spółka dokonała korekty faktur VAT wystawionych na rzecz podmiotów uprawnionych, którym w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 3 listopada 2022 r. Spółka sprzedawała energię elektryczną powyżej ceny 785 zł netto za MWh. Wszystkie faktury VAT z tego okresu wystawione na rzecz podmiotów uprawnionych zostały skorygowane do ceny maksymalnej ustalonej ww. Ustawą, tj. 785 zł netto za 1 MWh powiększonej o podatek akcyzowy w wysokości 4,60 zł do 1 MWh.

Sumaryczna kwota korekt faktur VAT wyniosła 5 525 533,43 zł netto, 5 801 810,10 zł brutto. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy Spółka jest zobowiązana do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie w miesięcznych ratach w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki złożył do Zarządcy Rozliczeń S.A., na podstawie art. 8 ust. 18 Ustawy, wniosek o rekompensatę w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 3 listopada 2022 r. i różnicy między ceną wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii.

Zarządca Rozliczeń S.A. powinien wypłacać Spółce rekompensaty z tytułu wystawionych korekt proporcjonalnie do stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 18 Ustawy, przypadku braku środków na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na wypłatę rekompensat Zarządca Rozliczeń S.A. wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel.

Wystawienie korekt, o których mowa powyżej pogorszy znacząco wynik finansowy Spółki.

Emitent podkreśla przy tym, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią prognozy wyników na rok 2023, a wyniki ocen są obarczone dużą niepewnością i ryzykiem wynikającym w szczególności z możliwych zmian stanu prawnego w przyszłości, w tym zakresie wątpliwości interpretacyjnych oraz praktyki w zakresie obliczania kwoty rekompensat, niestabilności otoczenia gospodarczego i trudnych do przewidzenia – na dzień przekazania niniejszego raportu – warunków rynkowych, które będą wpływały m.in. na: zapotrzebowanie na energię elektryczną, koszty produkcji energii elektrycznej, wolumeny produkcji i sprzedaży oraz rynkowe ceny energii elektrycznej.

Spółka zamierza w najbliżej przyszłości wypowiedzieć część umów i znacząco zmniejszyć działalność na rynku energii elektrycznej, który poprzez zmiany ustawodawcze oraz okoliczności zewnętrzne związane z sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie stał się rynkiem podwyższonego ryzyka. Może wiązać się to z karami umownymi, którymi może zostać obciążona Spółka.

W związku z wejściem Ustawy, tj. obowiązkiem stosowania ceny maksymalnej z klientami na poziomie 785 zł netto/MWh pomimo, iż ceny w umowach z klientami były znacznie wyższe, Spółka szacuje, iż w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. została pozbawiona zysku w wysokości ok. 16 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w związku z opisaną powyżej sytuacją, Spółka będzie musiała podjąć działania polegające na restrukturyzacji swojego zadłużenia.

Zarząd Spółki z uwagi na dużą niepewność na rynku energii elektrycznej oraz ingerencję ustawodawcy m.in. polegającą na obowiązku ustawowym korekt znaczącej części faktur sprzedażowych wystawionych w 2022 r. bez jednoczesnej gwarancji bezzwłocznego pokrycia kwoty wynikającej z tych korekt rozpoczął przygotowania nowej strategii działalności Spółki w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki