Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 17/2020 Data: 07/05/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z nową strategią działalności i rozwoju Spółki, o przyjęciu której Spółka poinformowała w dniu 8 listopada 2019 r. w raporcie bieżącym nr 20/2019, w dniu dzisiejszym zarząd Spółki podpisał umowę nabycia udziałów w spółce pod firmą Telekomunikacja dla Ciebie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „TDC”), która w związku z powyższym weszła w życie. Na podstawie powyższej umowy Spółka, z dniem dzisiejszym, nabyła prawo własności 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym TDC, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), uprawniających do wykonywania 100 (stu) głosów w TDC (100% ogólnej liczby głosów), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Powyższe udziały TDC zostały nabyte przez Spółkę za cenę w wysokości 3.000.0000,00 zł.

Cena ma zostać zapłacona przez Spółkę na rzecz sprzedającego w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

TDC to niezależny operator telekomunikacyjny. TDC oferuje klientom indywidualnym i biznesowym rozwiązania telekomunikacyjne obniżające koszty i umożliwiające większą efektywność komunikacji. W swojej ofercie TDC posiada również atrakcyjne cenowo usługi dla odbiorców indywidualnych. TDC działała zarówno w oparciu o usługi świadczone w technologii WLR, jak i MWNO/FVNO.

Spółka uznała umowę za istotną ze względu na nabycie podmiotu niezbędnego do realizacji nowej strategii działalności i rozwoju Spółki, jak również z uwagi na jej wartość.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki