Istotna transakcja Spółki.

Istotna transakcja Spółki.

Istotna transakcja Spółki.

Numer: ESPI 40/2022 Data: 30/12/2022

Data sporządzenia raportu:

30 grudnia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd Spółki podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Polski Prąd i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Polski Prąd i Gaz”).

Na podstawie powyższej umowy Spółka z dniem wczorajszym sprzedała prawo własności 50.000 udziałów w kapitale zakładowym Polski Prąd i Gaz, o wartości nominalnej 50,00 zł  każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 50.000 głosów  (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Polski Prąd i Gaz zostały zbyte przez Spółkę za cenę w wysokości 100.000,00 zł.

Cena w wysokości 100.000,00 zł zostanie zapłacona przez kupującego na rzecz Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała ww. umowę za istotną ze względu na, iż spółka Polski Prąd i Gaz wchodziła w skład grupy kapitałowej oraz z uwagi na to, iż sprzedaż spółki Polski Prąd i Gaz wpłynie istotnie na wynik Spółki na dzień 31.12.2022 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku ze sprzedażą 100% udziałów w jednostce zależnej w dniu 29 grudnia 2022 r.,  Emitent na dzień 31.12.2022 r. nie będzie już jednostką dominującą w rozumieniu MSSF 10, a w konsekwencji – nie będzie jednostką dominującą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757.

W świetle powyższych przepisów, Emitent nie będzie miał obowiązku do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 r., gdyż na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2022 r., nie będzie już jednostką dominującą.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki