Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 29/2022 Data: 26/08/2022

Data sporządzenia raportu:

26 sierpnia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał umowę nabycia 100 % udziałów w spółce pod firmą Polski Prąd i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Polski Prąd i Gaz”).

Na podstawie powyższej umowy Spółka z dniem dzisiejszym nabyła prawo własności 50.000 udziałów w kapitale zakładowym Polski Prąd i Gaz, o wartości nominalnej 50,00 zł  każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 50.000 głosów  (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Polski Prąd i Gaz zostały nabyte przez Spółkę za cenę w wysokości 4.200.000,00 zł.

Cena w wysokości 4.200.000,00 zł ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz Spółki w terminie do dnia 15 września 2023 r. Zapłata ceny została zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę. W celu zabezpieczenia zapłaty ceny wynikającej z zakupu udziałów wraz z odsetkami Spółka zobowiązała się dostarczyć sprzedającemu w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zapłaty kwoty 4.200.000,00 zł.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała ww. umowę za istotną ze względu na, iż spółka Polski Prąd i Gaz wchodziła niegdyś w skład grupy kapitałowej oraz z uwagi na wartość transakcji.

Nabycie spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. pozwoli przede wszystkim na lepsze zbilansowanie zużycia energii elektrycznej dostarczanej do klientów w ramach grupy kapitałowej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki