Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 21/2022 Data: 15/06/2022

Data sporządzenia raportu:

15 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie (dalej Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego.

Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące Emitentowi ustalone zostało na poziomie 10 388 921,50 zł netto (10 908 367,58 zł brutto). Umowa została zawarta na 12 miesięcy, tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

W ramach umowy przewidziane zostały potencjalne kary umowne przysługujące Zamawiającemu.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto umowy, w przypadku:

– odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Emitenta;

– odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Emitenta.

 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości netto umowy. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży.

Niniejsza umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a także wpływ na wyniki finansowe w roku obrotowym 2022/2023.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki