Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 24/2019 Data: 12/11/2019

Data sporządzenia raportu:

12 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z nową strategią działalności i rozwoju Spółki, o przyjęciu której Spółka poinformowała w dniu 8 listopada 2019 r. w raporcie bieżącym nr 20/2019, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał Umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Polski Operator Energetyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „POE”), która w związku z powyższym weszła w życie. Na podstawie powyższej umowy Spółka, z dniem dzisiejszym, nabyła prawo własności 44.000 (czterdziestu czterech tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym POE, o wartości nominalnej 50,00 zł  (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych), uprawniających do wykonywania 44.000 (czterdziestu czterech tysięcy) głosów w POE (100% ogólnej liczby głosów), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Powyższe udziały POE zostały nabyte przez Spółkę za cenę w wysokości 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) powiększoną o 8,2 wartość EBITA POE za 2019 rok, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym POE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Część ceny w wysokości 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie zapłacona przez Spółkę na rzecz Sprzedającego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Spółkę na rzecz Sprzedającego w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. działa na rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, posiadając koncesję na obrót energią elektryczną (OEE) oraz koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG). POE to niezależna i dynamicznie rozwijająca się spółka, oferująca usługi z zakresu sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Spółka świadczy usługi na terenie całej Polski w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz wiedzę i doświadczenie własnej kadry specjalistów, a także   partnerów handlowych.

Spółka uznała umowę za istotną ze względu na nabycie podmiotu niezbędnego do realizacji nowej strategii działalności i rozwoju Spółki, jak również z uwagi na jej wartość.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki