Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 43/2021 Data: 30/12/2021

Data sporządzenia raportu:

30 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowy nabycia łącznie 78 455 akcji Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa (dalej Noble Financials), stanowiących 20,23 % kapitału zakładowego Noble Financials, uprawniających do 78 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Financials, co stanowi 20,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Financials, po cenie 17,50 zł za akcję. Cena za akcje ma być płatna nie później niż do dnia 31 marca 2022 roku.

Przed zawarciem ww. umów Spółka nie posiadała akcji spółki Noble Financials.

Umowy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki